vianoce
vianoce

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FUEGO.SK s. r. o.

1. Všeobecné ustanovenia

VOP upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je FUEGO.SK s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 9,  831 04 Bratislava, IČO: 47 569 255, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 114053/B, DIČ: 2023959960 (ďalej ako „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý môže byť spotrebiteľom. Predmetom je kúpa predaj tovaru na internetovej stránke fuego.sk (stránka predávajúceho).


Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5

820 07  Bratislava 27

tel.: 02/58272 172

e-mail: ba@soi.sk

Kupujúcim sa zmysle týchto VOP rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Podnikateľom sa taktiež rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a spôsoby dopravy a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu e-mailu od predávajúceho na zadanú emailovú adresu kupujúceho.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov od spoločnosti Fuego.sk s.r.o, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do používateľského profilu na stránke fuego.sk. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné zaslať požiadavku na e-mail info@fuego.sk. Následne po zadaní adresy a údajov kupujúceho, bude faktúra doručená na príslušnú adresu.2. Kúpna zmluva

2.1 Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky s vyplnením všetkých potrebných údajov v objednávacom formulári kupujúcim na stránke fuego.sk a následným potvrdením objednávky predávajúcim.  Následne predávajúci zašle potvrdenie objednávky na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho. Za prípadné nedoručenie potvrdenia objednávky na e-mail kupujúceho, predávajúci nenesie zodpovednosť. Potvrdenie má informatívny charakter a na vznik zmluvy nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny je možné rušiť alebo meniť len po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho.

V prípade zistenia nedostupnosti alebo zmeny lehoty dodania tovaru, má predávajúci povinnosť oboznámiť kupujúceho o tejto zmene. Následne predávajúci požaduje súhlas s príslušnou zmenou od kupujúceho. Zmluva v tomto prípade vzniká po odsúhlasení spomínaných zmien kupujúcim. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane 20% DPH. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, množstve tovaru, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.),prípadne iné údaje.

2.2 Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý si kupujúci objednal cez objednávací formulár na stránke fuego.sk, a to v dohodnutej cene, množstve a kvalite tak ako bolo dokladované v čase vytvorenia objednávky kupujúcim, ktorá bola následne potvrdená predávajúcim, za podmienky, že nenastala skutočnosť, ktorá znemožňuje dodanie objednaného tovaru. Ide o skutočnosť ako vypredanie skladových zásob, ukončenie predaja produktu alebo technickú chybu systému predávajúceho. V takomto prípade nemá predávajúci právo žiadať za tovar úplatu od kupujúceho za produkty a/alebo služby, ktoré nie je možné dodať kupujúcemu. V prípade platby vopred, bude kúpna cena vrátená kupujúcemu v lehote do 14 dní na účet určený kupujúcim ak sa s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci má právo na včasné a riadne zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar.

Kupujúci má právo prevziať objednaný tovar za predpokladu, že bol riadne a včasne zaplatený (Platba vopred kartou, prevodom na účet alebo platba pri prevzatí tovaru kuriérovi) a to vrátane nákladov na dopravu tovaru. Kupujúci má povinnosť potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru v dodacom liste. Kupujúci má právo na dodanie tovaru a to v to v dohodnutej cene, množstve a kvalite tak ako bolo dokladované v čase vytvorenia objednávky kupujúcim, ktorá bola následne potvrdená predávajúcim.

2.3 Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci zabezpečuje alebo sprostredkuje spôsoby dodania tovaru a to osobným odberom v mieste sídla spoločnosti Fuego.sk s.r.o., kuriérskou spoločnosťou na uvedenú adresu kupujúceho alebo poštu v príslušnom meste, na odbernom mieste prevádzky alebo v Out boxoch Slovenskej pošty, podľa výberu kupujúceho, ktorý má možnosť zvoliť spôsob dodania pri vytvorení objednávky na stránke fuego.sk. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa množstva a rozmerov objednaného tovaru alebo podľa dostupnosti jednotlivých služieb dodania. Fuego.sk nenesie zodpovednosť za dodanie tovaru mimo dohodnutú dobu dodania alebo oneskorenie, ktoré zabezpečuje tretia strana. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávacom formuláre. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, resp. záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu za neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaniká mu povinnosť doručiť tovar kupujúcemu. V prípade platby vopred za tovar, ktorý nebolo možné v stanovenej lehote doručiť, má kupujúci právo na vrátenie platby do 14 pracovných dní na uvedený účet, ak nebolo s predávajúcim dohodnuté inak.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať balenie tovaru a to bezprostredne pri jeho doručení. V prípade zistenia nedostatkov alebo poškodenia, kupujúci je povinný spísať záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Dopravca následne záznam skontroluje a jeho správnosť potvrdí. Na základe záznamu, ktorý posúdi predávajúci, je možné kupujúcemu nedostatok kompenzovať zľavou alebo poskytnúť nový tovar. V prípade prevzatia zásielky Slovenskou poštou, je v prípade zistenia nedostatku potrebné spísať záznam, pričom kupujúci musí predložiť poškodený výrobok, obal zásielky, doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru.  Následne kupujúci informuje predávajúceho o vzniknutej škode na info@fuego.sk, a to v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru a nahlásenia udalosti.

Zákazník je pri prevzatí výrobku oprávnený skontrolovať kompletnosť balenia. Pri zistení nedostatkov je kupujúci povinný spísať s kuriérom škodový zápis na mieste, a to bezodkladne pri zistení nedostatkov. 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nedoručenia tovaru predávajúcim v lehote do 30 dní, ktorému v tomto prípade vzniká povinnosť na vrátenie peňazí a to do 14 dní od prijatia odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ktoré je možné podať e-mailom na adrese info@fuego.sk alebo telefonicky na čísle uvedenom v sekcii kontakt na stránke fuego.sk.

Predávajúci akceptuje spôsoby platby v hotovosti kuriérovi pri prevzatí tovaru na mieste určenom kupujúcim v objednávke tovaru, platbu bankovým prevodom, platobnou kartou online alebo využitím aplikácie Tatrapay. FUEGO.SK s. r. o. si vyhradzuje právo poskytovať spôsoby platby podľa svojho uváženia. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po jeho úplnom zaplatení predávajúcemu a následnom prevzatí v stanovenej lehote. Predávajúci je povinný vyplniť správne fakturačné údaje vo formulári pri objednávaní tovaru. Fakturačné údaje nie je možné meniť spätne. 

3. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a/alebo služby zakúpené prostredníctvom internetového obchodu na adrese fuego.sk. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť s reklamačným poriadkom a vytvorením objednávky súhlasí s jeho obsahom a zároveň potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s podmienkami reklamácie objednávaného tovaru.

Kupujúci má právo uplatnenia reklamácie len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu fuego.sk. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list. Kupujúci uplatňuje reklamáciu na mieste predávajúceho t.j. na adrese Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava v priestoroch spoločnosti FUEGO.SK s. r. o., kde vyplní reklamačný formulár podľa vzoru, ktorý vytvoril predávajúci. Formulár je zároveň zverejnený na stránke fuego.sk.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bezodkladne a v lehote platnosti zákonom stanovenej záruky. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v prípade dohody v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru súlade s ust. § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. 

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné  posúdenie.  Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Nárok na bezplatnú reklamáciu kupujúcemu zaniká ak nepredloží záručný list, príslušenstvo alebo dokumentáciu, uplynula záručná doba na reklamovaný tovar, mechanické poškodenie spôsobil kupujúci, tovar bol vystavený podmienkam, pre ktoré nebol určený/vyrobený, poškodenie vzniklo neodborným zaobchádzaním, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou, neodborným zásahom alebo poškodením pri doprave. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebenie, spôsobené používaním. V prípade opravy je spotrebiteľ vyzvaný k súhlasu s opravou a výškou nákladov na opravu. 

Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu kupujúceho prostredníctvom odovzdania opraveného tovaru, výmenou tovaru, odôvodnením zamietnutia reklamácie, poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru alebo vrátením ceny tovaru.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v záručnej oprave.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári reklamácie. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

4. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu osobne alebo nejneskôr v posledný deň tejto lehoty podaný na poštovú prepravu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to s kompletnou dokumentáciou, čistý, vrátane obalu v akom ho prevzal. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy, musí túto skutočnosť nahlásiť telefonicky, e-mailom na info@fuego.sk, alebo osobne na adrese sídla spoločnosti. Následne, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, budú financie zaplatené za tovar vrátené zo strany predávajúceho kupujúcemu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko, adresa, podpis kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale a to zaslaním na adresu sídla spoločnosti FUEGO.SK s. r. o.

Pokiaľ kupujúci odstúpením od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. (ďalej aj ako „tovar“) na adresu podľa predchádzajúcej vety prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“.


 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
 2. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 5. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. 

5. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.

 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto VOP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa znenia týchto VOP na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 4. že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 5. že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

 

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. účel spracúvania osobných údajov,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

   iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

  4. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR u predávajúceho na jeho kontaktnej adrese.

 

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.

 

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona, ak je žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom a kupujúci doručí písomný originál žiadosti najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

 

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa znenia týchto VOP, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

 

Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené správcovi webovej stránky, spoločnosti GSYSTEM s. r. o. , so sídlom Kopčianska 8, Bratislava 851 01, IČO: 46 048 081 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71064/B, resp. kuriérskym spoločnostiam za účelom dodávky tovaru kupujúcemu.

 

6. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi FUEGO.SK s. r. o a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, napríklad Slovenskú obchodnú inšpekciu, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 26. 02. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP.