fb-pixel

Zaregistrujte sa a využívajte naše výhody pre členov vernostného programu. Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Naviac s nami máte až 60 dní na vrátenie tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky

(Ďalej len "VOP")

I. Základné ustanovenia


Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť FUEGO.SK s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 47 569 255, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo 114053/B, DIČ: 2023959960 (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Predmetom týchto VOP je úprava právnych vzťahov vznikajúcich pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke fuego.sk (eshop predávajúceho).

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“).

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Podnikateľom sa na účely týchto VOP rozumie:

• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.(ďalej len „podnikateľ“)

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), tým výslovne súhlasí, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto VOP pre Podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na ním zadanú emailovú adresu. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov dostupných na eshope predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo tretích strán, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
II. Kúpna zmluva


1. Uzavretie kúpnej zmluvy.Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky eshopu Fuego.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym automaticky vygenerovaným emailom na zadaný email kupujúceho, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Bod VI. Objednávanie týchto VOP upravuje výnimky z tohto postupu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2. Dodanie predmetu kúpyKúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté ako ma byť vec resp. tovar zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 3.500,- Euro vrátane DPH až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Ako náhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného na eshope predávajúceho dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP (pre účely týchto VOP vrátane SW, PC hier, hier pre konzoly a pod.) a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky. Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti. Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu ako dar.
III. Bezpečnosť a ochrana informácií


Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich v súlade so znením Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje kupujúcich spracúva predávajúci na účel uzatvorenia kúpnej zmluvy, na štatistické účely, ako aj na reklamné a marketingové účely predávajúceho. Poskytnutie osobných údajov zo strany kupujúceho je dobrovoľné. Za týmto účelom spracúva predávajúci osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: Kupujúci spotrebiteľ – meno a priezvisko, dodacia adresa/fakturačná adresa, email, tel. číslo, číslo účtu, dátum narodenia, príp. detail platby, online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy);Kupujúci podnikateľ - obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu oprávnenej osoby, príp. meno a priezvisko, dodacia adresa/fakturačná adresa, informácie o objednávke, číslo účtu, príp. detail platby, online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy). Kupujúci môže slobodne a dobrovoľne zaškrtnutím príslušného osobitného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracúval e-mailovú adresu kupujúceho alebo registrovaného záujemcu, a to na účely kontaktovania a zasielania informácií o výrobkoch, produktoch, službách a ďalších usporadúvaných akciách elektronickými prostriedkami (e-mail). Tento súhlas so spracúvaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje kupujúci na čas do odvolania tohto súhlasu. Spracúvané osobné údaje uchováva predávajúci po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré predávajúci nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako napr. Google analytics. Príjemcami osobných údajov môžu byť kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.), súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov predávajúceho ako prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov, zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb, ďalší príjemcovia, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

Na požiadanie má kupujúci právo od predávajúceho získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa ho týkajú a ktoré predávajúci spracováva v rozsahu, ktorý je definovaný v § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.. Kupujúci má ďalej právo požadovať, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil akékoľvek nepresnosti v osobných údajoch, ktoré sa ho týkajú. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018, alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018. Žiadosť o informácie alebo o opravu či výmaz údajov môže poslať poštou na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu info@fuego.sk Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v prípade, že sa domnieva, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje nezákonne alebo neprípustne.IV. Prevádzková doba


Objednávky cez eshop predávajúceho Fuego.sk: 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zákaznícka podpora cez email a telefón: v pracovné dni od 8:00 do 16:00.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
V. Ceny


Na e-shope Fuego.sk sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Ak pri tovare, pri ktorom je na eshope predávajúceho uvedené „na objednávku“ /„skladom u dodávateľa“ nastane situácia zmeny ceny tovaru:


a) je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom je povinný túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a to prostredníctvom zákazníckej podpory predávajúceho;
b) v prípade, ak predávajúci v danom prípade nevyužije svoje oprávnenie v zmysle písm. a) vyššie, je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť zmenu ceny tovaru („na objednávku“ /„skladom u dodávateľa“ ), pričom, ak kupujúci nebude súhlasiť s novou cenou takéhoto tovaru, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.VI. Objednávanie


Kupujúci kupuje tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod).

Objednávať je možné výlučne prostredníctvom eshopu predávajúceho www.fuego.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Kupujúci bude o presnom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si kupujúci zvolí v kroku objednávky v rámci svojho nákupného košíku.

V prípade zistenia nedostupnosti alebo zmeny lehoty dodania tovaru, má predávajúci povinnosť oboznámiť kupujúceho o tejto zmene. Následne predávajúci požaduje súhlas s príslušnou zmenou od kupujúceho. Zmluva v tomto prípade vzniká po odsúhlasení zmien lehoty dodania tovaru kupujúcim. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, množstve tovaru, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.),prípadne iné údaje.VII. Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ


Kupujúci má právo od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to v úplnom stave s príslušenstvom, s kompletnou dokumentáciou, dokladom o zaplatení, čistý, vrátane obalu v akom ho prevzal. Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy, je povinný túto skutočnosť nahlásiť telefonicky +421 910 272 438, alebo e-mailom na info@fuego.sk. Predávajúci do 14 dní od obdržania vráteného tovaru zasiela platbu za daný tovar na účet kupujúceho.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci vyplní Formulár na odstúpenie od zmluvy pre zjednodušenie a urýchlenie vrátenia platby za vrátený tovar a to najmä meno, priezvisko, číslo objednávky a číslo účtu v tvare IBAN.

Pokiaľ kupujúci pri odstúpení od zmluvy zasiela predávajúcemu tovar na adresu prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len službou s názvom „Balík na adresu“.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ


Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1000 EUR vrátane DPH. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu III. (v zmysle zákona 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov).VIII. Platobné podmienky


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a. platba vopred bankovým prevodom,
b. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
c. na dobierku pri doručení tovaru,
d. platba na faktúru so splatnosťou (kupujúci podnikateľ),
e. na splátky (prostredníctvom QUATRO).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.IX. Dodacie podmienky


1. Spôsob dodania


Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

• zasielanie prepravnou službou,
• výdajné miesta DEPO,
• výdajné miesta PACKETA.


Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. V prípade platby vopred za tovar, ktorý nebolo možné v stanovenej lehote doručiť, má kupujúci právo na vrátenie platby do 14 pracovných dní na uvedený účet, ak nebolo s predávajúcim dohodnuté inak. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať balenie tovaru a to bezprostredne pri jeho doručení. V prípade zistenia nedostatkov alebo poškodenia, kupujúci je povinný spísať záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Dopravca následne záznam skontroluje a jeho správnosť potvrdí. Na základe záznamu, ktorý posúdi predávajúci, je možné kupujúcemu nedostatok kompenzovať zľavou alebo poskytnúť nový tovar. V prípade prevzatia zásielky na výdajnom mieste DEPO alebo PACKETA, je v prípade zistenia nedostatku potrebné spísať záznam, pričom kupujúci musí predložiť poškodený výrobok, obal zásielky, doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru. Následne kupujúci informuje predávajúceho o vzniknutej škode na info@fuego.sk, a to v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru a nahlásenia udalosti. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nedoručenia tovaru predávajúcim v lehote do 30 dní, ktorému v tomto prípade vzniká povinnosť na vrátenie peňazí a to do 14 dní od prijatia odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ktoré je možné podať e-mailom na adrese info@fuego.sk alebo telefonicky na čísle uvedenom v sekcii kontakt na stránke Fuego.sk.

2. Nadrozmerný tovar - kupujúci podnikateľ

 
Kupujúci podnikateľ je povinný pri doručovaní tzv. nadrozmernou prepravou, tovar pred pracovníkom prepravnej spoločnosti (kuriér) rozbaliť a skontrolovať predmetný tovar. Ak po rozbalení tovaru kupujúci podnikateľ zistí vadu tovaru, kupujúci podnikateľ je povinný spísať záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. V prípade, ak kupujúci podnikateľ nerozbalí a nevykoná kontrolu tovaru pri jeho prevzatí, na daný tovar nebude možné uplatniť reklamáciu v zmysle týchto VOP.X. Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a/alebo služby zakúpené prostredníctvom internetového obchodu na adrese fuego.sk. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť s reklamačným poriadkom a vytvorením objednávky súhlasí s jeho obsahom a zároveň potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s podmienkami reklamácie objednávaného tovaru.

Kupujúci má právo uplatnenia reklamácie len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu fuego.sk. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru a požadovanej dokumentácie na adresu predávajúceho s vyplneným reklamačným formulárom zverejnenom na stránke fuego.sk.

Reklamačné konanie – kupujúcim je spotrebiteľZačiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bezodkladne a v lehote platnosti zákonom stanovenej záruky. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v prípade dohody v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru súlade s ust. § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Nárok na bezplatnú reklamáciu kupujúcemu zaniká ak nepredloží záručný list, príslušenstvo alebo dokumentáciu, uplynula záručná doba na reklamovaný tovar, mechanické poškodenie spôsobil kupujúci, tovar bol vystavený podmienkam, pre ktoré nebol určený/vyrobený, poškodenie vzniklo neodborným zaobchádzaním, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou, neodborným zásahom alebo poškodením pri doprave. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebenie, spôsobené používaním.

Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu kupujúceho prostredníctvom odovzdania opraveného tovaru, výmenou tovaru, odôvodnením zamietnutia reklamácie, poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru alebo vrátením ceny tovaru.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v záručnej oprave.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári reklamácie. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

Reklamačné konanie – kupujúci podnikateľZačiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bezodkladne a v lehote platnosti stanovenej záruky. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v prípade dohody v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Nárok na bezplatnú reklamáciu kupujúcemu zaniká ak nepredloží záručný list, príslušenstvo alebo dokumentáciu, uplynula záručná doba na reklamovaný tovar, mechanické poškodenie spôsobil kupujúci, tovar bol vystavený podmienkam, pre ktoré nebol určený/vyrobený, poškodenie vzniklo neodborným zaobchádzaním, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou, neodborným zásahom alebo poškodením pri doprave. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebenie, spôsobené používaním. V prípade opravy tovaru je kupujúci vyzvaný k súhlasu s opravou a výškou nákladov na opravu. Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu kupujúceho prostredníctvom odovzdania opraveného tovaru, výmenou tovaru, odôvodnením zamietnutia reklamácie, poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru alebo vrátením ceny tovaru. Záručná doba na tovar je 12 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v záručnej oprave. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári reklamácie. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.XI. Záverečné ustanovenia


Prípadné spory medzi FUEGO.SK s. r. o a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, napríklad Slovenskú obchodnú inšpekciu, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 3.2.2022 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP.

Potrebujete s niečím pomôcť?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme s objednávkou alebo s informáciou o produkte.